Italian | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Used to begin a summary of the thesis
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Podsumowując, ...
Riassumendo...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
W podsumowaniu, ...
Concludendo...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
W sumie...
Complessivamente...
Used to give a general assessment of the thesis
Ogólnie...
In generale...
Used to give a general assessment of the thesis
...prowadzi do wniosku, że...
.... ci porta a concludere che...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Widzimy więc, że...
Siamo dunque portati a credere che...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Tirando le somme...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Used to give a definite conclusion
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Used to acknowledge borrowed ideas
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Used to express what the thesis aimed to explain