Russian | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Мы начали доклад с того, что...
Used to begin a summary of the thesis
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Последующее обсуждение было попыткой...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Гипотезы были проверены на практике путем...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Podsumowując, ...
Подводя итог...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
W podsumowaniu, ...
Подводя итог...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
W sumie...
В целом...
Used to give a general assessment of the thesis
Ogólnie...
В общем...
Used to give a general assessment of the thesis
...prowadzi do wniosku, że...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Widzimy więc, że...
Таким образом мы видим, что...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Все это указывает на то, что...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Ogólnie rzecz biorąc, ...
В балансе...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Used to give a definite conclusion
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Used to acknowledge borrowed ideas
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Used to express what the thesis aimed to explain