Swedish | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Used to begin a summary of the thesis
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Hypoteserna testades med data från ...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Podsumowując, ...
Sammanfattningsvis ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
W podsumowaniu, ...
För att sammanfatta ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
W sumie...
Till slut...
Used to give a general assessment of the thesis
Ogólnie...
I stort sett/På det stora hela ...
Used to give a general assessment of the thesis
...prowadzi do wniosku, że...
... leder oss till slutsatsen att ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Argumenten ovan visar att ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Widzimy więc, że...
Vi kan då se att ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Allt detta pekar på att ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Ogólnie rzecz biorąc, ...
På det hela taget ...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Used to give a definite conclusion
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Used to acknowledge borrowed ideas
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Used to express what the thesis aimed to explain