Vietnamese | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Used to begin a summary of the thesis
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Însumând totul...
Tóm lại...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Rezumând,...
Tóm lại...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Per ansamblu...
Về tổng thể...
Used to give a general assessment of the thesis
În mare...
Nhìn chung...
Used to give a general assessment of the thesis
...ne duce la concluzia că...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Putem observa prin urmare că...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Toate aceste argumente indică faptul că...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
... có thể giúp chứng tỏ...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Pentru a restabili echilibrul...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Used to give a definite conclusion
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Used to acknowledge borrowed ideas
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Used to express what the thesis aimed to explain