Czech | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Мы начали доклад с того, что...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Used to begin a summary of the thesis
Последующее обсуждение было попыткой...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Гипотезы были проверены на практике путем...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Подводя итог...
Abych to shrnul(a),...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Подводя итог...
Souhrnně lze říci,...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
В целом...
Celkem vzato...
Used to give a general assessment of the thesis
В общем...
Celkem vzato...
Used to give a general assessment of the thesis
... позволяет нам сделать вывод, что...
... nás vede k závěru, že...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Таким образом мы видим, что...
Vidíme tedy, že...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Все это указывает на то, что...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
В балансе...
Zároveň...
Used to give an unbiased assessment of your findings
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Used to give a definite conclusion
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Used to acknowledge borrowed ideas
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Used to express what the thesis aimed to explain