Chinese | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
我们以说明...开始这篇论文
Used to begin a summary of the thesis
Ovanstående diskussion har försökt att ...
前面的讨论旨在...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hypoteserna testades med data från ...
假设被...方面的数据验证
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Sammanfattningsvis ...
总结来说,...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
För att sammanfatta ...
归纳一下,...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Till slut...
总之,...
Used to give a general assessment of the thesis
I stort sett/På det stora hela ...
总体而言,...
Used to give a general assessment of the thesis
... leder oss till slutsatsen att ...
...让我们得出...的结论
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Argumenten ovan visar att ...
上述论据证实...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Vi kan då se att ...
我们可以看出...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Allt detta pekar på att ...
所有这些都指向...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
了解...可以帮助揭示...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
På det hela taget ...
权衡一下,...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
因此,我们的论点是有一些因素...
Used to give a definite conclusion
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Used to acknowledge borrowed ideas
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Used to express what the thesis aimed to explain