Russian | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Мы начали доклад с того, что...
Used to begin a summary of the thesis
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Последующее обсуждение было попыткой...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hypoteserna testades med data från ...
Гипотезы были проверены на практике путем...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Sammanfattningsvis ...
Подводя итог...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
För att sammanfatta ...
Подводя итог...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Till slut...
В целом...
Used to give a general assessment of the thesis
I stort sett/På det stora hela ...
В общем...
Used to give a general assessment of the thesis
... leder oss till slutsatsen att ...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Argumenten ovan visar att ...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Vi kan då se att ...
Таким образом мы видим, что...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Allt detta pekar på att ...
Все это указывает на то, что...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
På det hela taget ...
В балансе...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Used to give a definite conclusion
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Used to acknowledge borrowed ideas
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Used to express what the thesis aimed to explain