Vietnamese | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Used to begin a summary of the thesis
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
สรุปทั้งหมด...
Tóm lại...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
โดยสรุป...
Tóm lại...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
ทั้งหมด...
Về tổng thể...
Used to give a general assessment of the thesis
โดยภาพรวมแล้ว...
Nhìn chung...
Used to give a general assessment of the thesis
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
... có thể giúp chứng tỏ...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
โดยสมดุลแล้ว...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Used to give an unbiased assessment of your findings
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Used to give a definite conclusion
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Used to acknowledge borrowed ideas
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Used to express what the thesis aimed to explain