Arabic | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Used to begin a summary of the thesis
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Tóm lại...
لتلخيص ما سبق...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Tóm lại...
إجمالاً، ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Về tổng thể...
إجمالا...
Used to give a general assessment of the thesis
Nhìn chung...
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Used to give a general assessment of the thesis
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
نستطيع أن نرى أنّ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
... có thể giúp chứng tỏ...
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Nhìn nhận một cách khách quan...
في نهاية الأمر...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Used to give a definite conclusion
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Used to acknowledge borrowed ideas
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Used to express what the thesis aimed to explain