Greek | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Used to begin a summary of the thesis
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Tóm lại...
Εν περιλήψει,...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Tóm lại...
Εν ολίγοις,...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Về tổng thể...
Εν συντομία,...
Used to give a general assessment of the thesis
Nhìn chung...
Σε γενικές γραμμές,...
Used to give a general assessment of the thesis
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
... có thể giúp chứng tỏ...
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Nhìn nhận một cách khách quan...
Συνοπτικά...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Used to give a definite conclusion
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Used to acknowledge borrowed ideas
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Used to express what the thesis aimed to explain