Romanian | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Used to begin a summary of the thesis
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Tóm lại...
Însumând totul...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Tóm lại...
Rezumând,...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Về tổng thể...
Per ansamblu...
Used to give a general assessment of the thesis
Nhìn chung...
În mare...
Used to give a general assessment of the thesis
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
...ne duce la concluzia că...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Putem observa prin urmare că...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
... có thể giúp chứng tỏ...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Nhìn nhận một cách khách quan...
Pentru a restabili echilibrul...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Used to give a definite conclusion
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Used to acknowledge borrowed ideas
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Used to express what the thesis aimed to explain