Thai | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Used to begin a summary of the thesis
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Tóm lại...
สรุปทั้งหมด...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Tóm lại...
โดยสรุป...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Về tổng thể...
ทั้งหมด...
Used to give a general assessment of the thesis
Nhìn chung...
โดยภาพรวมแล้ว...
Used to give a general assessment of the thesis
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
... có thể giúp chứng tỏ...
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Nhìn nhận một cách khách quan...
โดยสมดุลแล้ว...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Used to give a definite conclusion
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Used to acknowledge borrowed ideas
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Used to express what the thesis aimed to explain