Turkish | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Used to begin a summary of the thesis
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Tóm lại...
Özetlemek gerekirse ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Tóm lại...
Kısacası ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Về tổng thể...
Sonuç olarak ...
Used to give a general assessment of the thesis
Nhìn chung...
Genel olarak ...
Used to give a general assessment of the thesis
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
... bizi ... sonucuna götürür.
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Daha sonra görebiliriz ki ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
... có thể giúp chứng tỏ...
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Nhìn nhận một cách khách quan...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Used to give a definite conclusion
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Used to acknowledge borrowed ideas
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Used to express what the thesis aimed to explain