German | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Die Grafik zeigt, dass ... zunächst beständig anstieg, dann bei ... den Höchststand erreichte, und anschließend auf einen Stand von ... abflachte.
Used when describing a trend in a graph
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Laut diesem Diagramm ist die Anzahl von ... zwischen ... und ... stark angestiegen und anschließend wieder auf das ursprüngliche Niveau von ... gefallen.
Used when describing a trend in a graph
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Die Grafik zeigt eine Stabilisierung auf einem Level von...
Used when a graph levels out
De afbeelding bevat ...
Im Bild ist ... enthalten...
Used when describing a picture
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Das Diagramm schildert, dass es zwischen ... und ... mehr ... als ... gab...
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Dieses Diagramm stellt ... dar und zeigt demzufolge, dass...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Die Form der Grafik veranschaulicht, dass...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Die Grafik weist ein klares Muster auf, welches in der Art gedeutet werden kann, dass...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Die Grafik kann demnach verwendet werden, um ... zu prognostizieren...
Used when a future trend in a graph can be assumed
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Es ist möglich, die Grafik auf unterschiedliche Weise zu interpretieren. Erstens wird ersichtlich, dass...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

Afbeelding ... geeft ... weer.
Abbildung ... stellt ... dar.
Used as text below a diagram
Afbeelding ... toont ...
Abbildung ... zeigt ...
Used as text below a diagram
Diagram ... onderzoekt ...
Diagramm ... untersucht...
Used as text below a diagram
Diagram ... beschrijft ...
Diagramm ... beschreibt...
Used as text below a diagram