Swedish | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Used when describing a trend in a graph
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Used when describing a trend in a graph
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Used when a graph levels out
画像は・・・・を含んでいる。
Bilden visar ...
Used when describing a picture
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Formen på diagrammet visar på att ...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Used when a future trend in a graph can be assumed
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

図・・・・は・・・・を表しています。
Figur ... respresenterar ...
Used as text below a diagram
図・・・・は・・・・を表している。
Figur ... visar ...
Used as text below a diagram
図・・・・は・・・・を説明している。
Diagram ... undersöker ...
Used as text below a diagram
図・・・・は・・・・を示している。
Diagram ... skildrar ...
Used as text below a diagram