Swedish | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Used when describing a trend in a graph
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Used when describing a trend in a graph
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Used when a graph levels out
이 그림 속에는 ...
Bilden visar ...
Used when describing a picture
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Formen på diagrammet visar på att ...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Used when a future trend in a graph can be assumed
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

...를 나타내는 표
Figur ... respresenterar ...
Used as text below a diagram
...을 보여주는 표
Figur ... visar ...
Used as text below a diagram
...을 관찰한 표
Diagram ... undersöker ...
Used as text below a diagram
...을 보여주는 표
Diagram ... skildrar ...
Used as text below a diagram