Chinese | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Used when describing a trend in a graph
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Used when describing a trend in a graph
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
图表显示在...水平下保持稳定
Used when a graph levels out
Rysunek zawiera...
图片中包含...
Used when describing a picture
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
图表表明...,因此得出...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
Z kształtu wykresu wynika, że...
图表的变化表明...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
因此,该图表可以用来预测...
Used when a future trend in a graph can be assumed
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

Rysunek... przedstawia...
数字...代表...
Used as text below a diagram
Rysunek... pokazuje...
数字...表示...
Used as text below a diagram
Diagram...bada...
示图...表示...
Used as text below a diagram
Diagram... zobrazowuje...
示图...描绘...
Used as text below a diagram