Russian | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Used when describing a trend in a graph
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Used when describing a trend in a graph
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Графики изображают прямую на уровне...
Used when a graph levels out
Rysunek zawiera...
На рисунке мы можем увидеть...
Used when describing a picture
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
Z kształtu wykresu wynika, że...
Форма графика показывает, что...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Used when a future trend in a graph can be assumed
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

Rysunek... przedstawia...
... обозначает
Used as text below a diagram
Rysunek... pokazuje...
... обозначает
Used as text below a diagram
Diagram...bada...
Диаграмма... рассматривает...
Used as text below a diagram
Diagram... zobrazowuje...
Диаграмма... изображает...
Used as text below a diagram