Chinese | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Used when describing a trend in a graph
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Used when describing a trend in a graph
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
图表显示在...水平下保持稳定
Used when a graph levels out
Bilden visar ...
图片中包含...
Used when describing a picture
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
图表表明...,因此得出...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
Formen på diagrammet visar på att ...
图表的变化表明...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
因此,该图表可以用来预测...
Used when a future trend in a graph can be assumed
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

Figur ... respresenterar ...
数字...代表...
Used as text below a diagram
Figur ... visar ...
数字...表示...
Used as text below a diagram
Diagram ... undersöker ...
示图...表示...
Used as text below a diagram
Diagram ... skildrar ...
示图...描绘...
Used as text below a diagram