Hungarian | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Used when in general agreement with someone else's point of view
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Értem, amit mond.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... na rozdíl od... je/jsou...
....-val/vel ellentétben, a .......
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... a... se liší, pokud jde o...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
První... na rozdíl od druhého...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Řekla bych, že...
Azt mondanám, hogy ...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Zdá se mi, že...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Podle mého názoru...
Véleményem szerint ...
Used to give a personal opinion
Z mého pohledu...
Véleményem szerint ...
Used to give a personal opinion
Jsem toho názoru, že...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Used to give a personal opinion
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Used when wanting to list many reasons for something
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Used when changing subject and to start a new paragraph
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Used when adding important information to an already developed argument
Nelze popřít, že..., ale ...
Hozzátéve ...., de ....
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Nelze popřít, že..., nicméně...
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Naopak/Naproti očekávání...
Ezzel ellentétben ....
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Na jedné straně...
Másrészt viszont ....
Used to introduce one side of an argument
Na druhé straně...
Másrészt ...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Navzdory...
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Navzdory tomu, že...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Vědecky/Historicky vzato...
Tudományosan/történelmileg ...
Used when referring to science or past events in history
Mimochodem...
Mellékesen....
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Továbbá ....
Used when developing a point to a high analytical level