Russian | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Согласие
Used when in general agreement with someone else's point of view
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Я понимаю его/ее точку зрения.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Я полностью согласен, что...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Я совершенно не соголасен с...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
И наоборот, ... показывает...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... na rozdíl od... je/jsou...
В отличие от...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
... похоже на ..., если принять во внимание...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... a... se liší, pokud jde o...
... и ... различаются в понимании ...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
První... na rozdíl od druhého...
Первое...., второе, напротив, ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Řekla bych, že...
Я бы предположил, что...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Zdá se mi, že...
Мне кажется, что...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Podle mého názoru...
Я считаю, что...
Used to give a personal opinion
Z mého pohledu...
По моему мнению...
Used to give a personal opinion
Jsem toho názoru, že...
Я придерживаюсь мнения, что...
Used to give a personal opinion
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Used when wanting to list many reasons for something
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Я полагаю, что...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Нельзя не заметить, что ...
Used when adding important information to an already developed argument
Nelze popřít, že..., ale ...
Согласен.., но...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Nelze popřít, že..., nicméně...
Согласен,... , и тем неменее
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Naopak/Naproti očekávání...
Напротив,...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Na jedné straně...
С одной стороны
Used to introduce one side of an argument
Na druhé straně...
С другой стороны...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Navzdory...
Несмотря на
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Navzdory tomu, že...
Хотя...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Vědecky/Historicky vzato...
Говоря научным языком...
Used when referring to science or past events in history
Mimochodem...
Между прочим...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Более того...
Used when developing a point to a high analytical level