Czech | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Mi tute konsentas, ke...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Mi tute malkonsentas, ke...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
En kontrasto al..., ...montras...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...per kontrasto kun...estas...
... na rozdíl od... je/jsou...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...estas simila al... rilate...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
...kaj... malsamas en terminoj de...
... a... se liší, pokud jde o...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
La unua..., kontraste, la dua...
První... na rozdíl od druhého...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Mi dirus, ke...
Řekla bych, že...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Ŝajnas al mi, ke...
Zdá se mi, že...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Miaopinie…
Podle mého názoru...
Used to give a personal opinion
El mia vidpunkto...
Z mého pohledu...
Used to give a personal opinion
Mi estas de la opinio, ke...
Jsem toho názoru, že...
Used to give a personal opinion
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Used when wanting to list many reasons for something
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Used when adding important information to an already developed argument
Certe..., sed...
Nelze popřít, že..., ale ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Koncedita, ..., tamen...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Kontraŭe, ...
Naopak/Naproti očekávání...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Unuflanke...
Na jedné straně...
Used to introduce one side of an argument
Aliflanke…
Na druhé straně...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Malgraŭ…
Navzdory...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Malgraŭ la fakto ke...
Navzdory tomu, že...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Science/Historie parolanta...
Vědecky/Historicky vzato...
Used when referring to science or past events in history
Parenteze...
Mimochodem...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Krome...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Used when developing a point to a high analytical level