Dutch | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Mi tute konsentas, ke...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Mi tute malkonsentas, ke...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
En kontrasto al..., ...montras...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...per kontrasto kun...estas...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...estas simila al... rilate...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
...kaj... malsamas en terminoj de...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
La unua..., kontraste, la dua...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Mi dirus, ke...
Ik zou zeggen dat ...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Ŝajnas al mi, ke...
Het lijkt mij dat ...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Miaopinie…
Naar mijn mening ...
Used to give a personal opinion
El mia vidpunkto...
Vanuit mijn standpunt ...
Used to give a personal opinion
Mi estas de la opinio, ke...
Ik ben van mening dat ...
Used to give a personal opinion
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Used when wanting to list many reasons for something
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Used when adding important information to an already developed argument
Certe..., sed...
Toegegeven ..., maar ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Koncedita, ..., tamen...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Kontraŭe, ...
Integendeel, ...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Unuflanke...
Enerzijds ...
Used to introduce one side of an argument
Aliflanke…
Anderzijds ...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Malgraŭ…
Ondanks ...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Malgraŭ la fakto ke...
Ondanks het feit dat ...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Science/Historie parolanta...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Used when referring to science or past events in history
Parenteze...
Bijkomend ...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Krome...
Bovendien ...
Used when developing a point to a high analytical level