Swedish | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Mi tute konsentas, ke...
Jag håller helt med om att ...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Mi tute malkonsentas, ke...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
En kontrasto al..., ...montras...
I motsats till ..., ... visar ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...per kontrasto kun...estas...
... till skillnad från ... är...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...estas simila al... rilate...
... liknar ... när det gäller ...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
...kaj... malsamas en terminoj de...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
La unua..., kontraste, la dua...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Mi dirus, ke...
Jag skulle säga att ...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Ŝajnas al mi, ke...
För mig verkar det som att ...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Miaopinie…
Enligt min åsikt ...
Used to give a personal opinion
El mia vidpunkto...
Från min synpunkt sett ...
Used to give a personal opinion
Mi estas de la opinio, ke...
Jag är av den uppfattningen att ...
Used to give a personal opinion
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Used when wanting to list many reasons for something
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Used when adding important information to an already developed argument
Certe..., sed...
Visserligen ... men ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Koncedita, ..., tamen...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Kontraŭe, ...
Tvärtom ...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Unuflanke...
Å ena sidan ...
Used to introduce one side of an argument
Aliflanke…
Å andra sidan ...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Malgraŭ…
Trots ...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Malgraŭ la fakto ke...
Trots att ...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Science/Historie parolanta...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Used when referring to science or past events in history
Parenteze...
För övrigt/Förresten ...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Krome...
Dessutom ...
Used when developing a point to a high analytical level