Swedish | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Jag håller helt med om att ...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
Verrattuna ..., ... näyttää...
I motsats till ..., ... visar ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Päinvastoin kuin ..., ... on...
... till skillnad från ... är...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... muistuttaa ... suhteessa...
... liknar ... när det gäller ...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... ja ... eroavat ... perusteilta...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Voisin sanoa, että...
Jag skulle säga att ...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Vaikuttaa siltä, että...
För mig verkar det som att ...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Mielestäni...
Enligt min åsikt ...
Used to give a personal opinion
Omalta näkökantiltani katsoen...
Från min synpunkt sett ...
Used to give a personal opinion
Olen sitä mieltä, että...
Jag är av den uppfattningen att ...
Used to give a personal opinion
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Used when wanting to list many reasons for something
Uskon, että..., sillä...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Used when changing subject and to start a new paragraph
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Used when adding important information to an already developed argument
Kieltämättä..., mutta...
Visserligen ... men ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Päinvastoin...
Tvärtom ...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Toisaalta...
Å ena sidan ...
Used to introduce one side of an argument
Toisaalta...
Å andra sidan ...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Huolimatta...
Trots ...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Huolimatta siitä, että...
Trots att ...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Used when referring to science or past events in history
Ohimennen...
För övrigt/Förresten ...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Lisäksi...
Dessutom ...
Used when developing a point to a high analytical level