Vietnamese | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Used when in general agreement with someone else's point of view
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Used when in general agreement with someone else's point of view
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
... và... giống/khác nhau ở chỗ...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... की तुलना मे, ... ... है.
..., trái với/khác với..., lại (là)...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
... giống với... ở chỗ...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
... và... khác nhau ở chỗ...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

मेरा मानना है कि...
Tôi cho rằng...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
मुझे लगता है कि...
Tôi thấy rằng...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
मेरी राय है कि...
Cá nhân tôi cho rằng...
Used to give a personal opinion
मेरे दृष्टिकोण से
Theo quan điểm của tôi...
Used to give a personal opinion
मेरा मानना है कि
Tôi mang quan điểm rằng...
Used to give a personal opinion
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Used when wanting to list many reasons for something
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Tôi tin rằng... bởi vì...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Used when changing subject and to start a new paragraph
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Used when changing subject and to start a new paragraph
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Used when adding important information to an already developed argument
यह सच है कि..., लेकिन...
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
यह सच है कि..., लेकिन...
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
इसके विपरीत
Trái lại,...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
एक तरफ से...
Một mặt,...
Used to introduce one side of an argument
दूसरी तरफ से
Mặt khác,...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
इन... के होते हुए भी...
Mặc dù...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
इन... के होते हुए भी...
Mặc dù/Bất chấp...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Used when referring to science or past events in history
वैसे...
Nhân tiện/Nhân thể...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
इसके अतिरिक्त...
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Used when developing a point to a high analytical level