Polish | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Si può comprendere il punto di vista di...
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
W pełni się zgadzam z...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Sostengo l'idea secondo la quale...
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
A differenza di..., ... mostra...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
In contrasto con..., .... è...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... è simile a ... in quanto entrambi...
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... e... differiscono in termini di...
....i...rożnią się pod względem...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Si potrebbe dunque affermare che...
Powiedziałbym, że...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Wydaje mi się, że...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Secondo il mio punto di vista...
Moim zdaniem...
Used to give a personal opinion
Da una prospettiva prettamente personale...
Z mojego punktu widzenia...
Used to give a personal opinion
Sono dell'idea che...
Jestem zdania, że...
Used to give a personal opinion
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Used when wanting to list many reasons for something
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Spostando l'attenzione verso...
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Used when changing subject and to start a new paragraph
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Used when adding important information to an already developed argument
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Wprawdzie..., ale...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Al contrario...
Przeciwnie, ...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Da un lato...
Z jednej strony...
Used to introduce one side of an argument
Dall'altro...
Z drugiej strony...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
A dispetto di...
Pomimo/Wbrew...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Nonostante si ritenga che...
Pomimo faktu, że...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Scientificamente/Storicamente...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Used when referring to science or past events in history
A tal proposito...
Nawiasem mówiąc, ...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Inoltre...
Ponadto...
Used when developing a point to a high analytical level