Chinese | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
一般来说,我同意...,因为...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
人们较倾向于同意...,因为...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
我能理解他/她的观点。
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
W pełni się zgadzam z...
我完全同意...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
我完全赞同...的观点。
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
总的来说,我不同意...,因为...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
人们较倾向于不同意...,因为...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
我强烈不同意...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
我坚决反对...的观点
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
就...方面,...和...相似/不同
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
和...比,...表明...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
对比...,...是...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
在...方面,...和...是相似的
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
....i...rożnią się pod względem...
在...方面,...和...不同
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
第一...,与此对比,第二...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
...和...的一个不同点是...,而...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Powiedziałbym, że...
我想说的是...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Wydaje mi się, że...
对我来说,它像是...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Moim zdaniem...
在我看来...
Used to give a personal opinion
Z mojego punktu widzenia...
我认为...
Used to give a personal opinion
Jestem zdania, że...
我的观点是...
Used to give a personal opinion
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Used when wanting to list many reasons for something
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
我相信...,因为...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
现在让我们分析/转到/研究...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Used when adding important information to an already developed argument
Wprawdzie..., ale...
诚然...,但是...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
...是对的,但是事实上...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
诚然...,但是...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Przeciwnie, ...
相反...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Z jednej strony...
一方面...
Used to introduce one side of an argument
Z drugiej strony...
另一方面...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Pomimo/Wbrew...
尽管...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Pomimo faktu, że...
尽管...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
从科学/历史角度讲...
Used when referring to science or past events in history
Nawiasem mówiąc, ...
附带说一句...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Ponadto...
此外...
Used when developing a point to a high analytical level