Korean | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
W pełni się zgadzam z...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
....i...rożnią się pod względem...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Powiedziałbym, że...
.....라고 말하고 싶습니다.
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Wydaje mi się, że...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Moim zdaniem...
제 생각에는, ...
Used to give a personal opinion
Z mojego punktu widzenia...
저의 관점에서는, ...
Used to give a personal opinion
Jestem zdania, że...
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Used to give a personal opinion
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Used when wanting to list many reasons for something
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Used when changing subject and to start a new paragraph
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Used when changing subject and to start a new paragraph
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Used when adding important information to an already developed argument
Wprawdzie..., ale...
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Przeciwnie, ...
반대로, ...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Z jednej strony...
한편으로는 ...
Used to introduce one side of an argument
Z drugiej strony...
다른 한편으로는 ...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Pomimo/Wbrew...
... 에도 불구하고, ...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Pomimo faktu, że...
... 한 사실에도 불구하고,
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Used when referring to science or past events in history
Nawiasem mówiąc, ...
부수적으로, ...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Ponadto...
게다가, ...
Used when developing a point to a high analytical level