Spanish | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
En términos generales, coincido con X porque...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Uno tiende a concordar con X ya que...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Comprendo su planteamiento...
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
W pełni się zgadzam z...
Coincido totalmente en que...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Respaldo completamente la idea de que...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Difiero completamente en relación a...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Me opongo firmemente a la idea de que...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
En contraste con..., ... muestra...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
... en contraste con... es/son...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
... es similar a... en lo referente a...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
....i...rożnią się pod względem...
... y... difieren en relación a...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Powiedziałbym, że...
Podría decir que...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Wydaje mi się, że...
A mi parecer...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Moim zdaniem...
En mi opinión...
Used to give a personal opinion
Z mojego punktu widzenia...
Desde mi punto de vista...
Used to give a personal opinion
Jestem zdania, że...
Soy de la opinión de que...
Used to give a personal opinion
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Used when wanting to list many reasons for something
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
A mi parecer... debido a que...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Used when adding important information to an already developed argument
Wprawdzie..., ale...
Es cierto que..., pero...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Przeciwnie, ...
Por el contrario,...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Z jednej strony...
Por una parte...
Used to introduce one side of an argument
Z drugiej strony...
Por otra parte...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Pomimo/Wbrew...
A pesar de...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Pomimo faktu, że...
A pesar de que...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Used when referring to science or past events in history
Nawiasem mówiąc, ...
Cabe acotar...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Ponadto...
Además,...
Used when developing a point to a high analytical level