Czech | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

Согласие
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Я понимаю его/ее точку зрения.
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Я полностью согласен, что...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Я совершенно не соголасен с...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Я совершенно не разделяю идею, что...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
И наоборот, ... показывает...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
В отличие от...
... na rozdíl od... je/jsou...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... похоже на ..., если принять во внимание...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... и ... различаются в понимании ...
... a... se liší, pokud jde o...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
Первое...., второе, напротив, ...
První... na rozdíl od druhého...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Одно из различий между ... и ..., однако...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Я бы предположил, что...
Řekla bych, že...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Мне кажется, что...
Zdá se mi, že...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Я считаю, что...
Podle mého názoru...
Used to give a personal opinion
По моему мнению...
Z mého pohledu...
Used to give a personal opinion
Я придерживаюсь мнения, что...
Jsem toho názoru, že...
Used to give a personal opinion
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Used when wanting to list many reasons for something
Я полагаю, что...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Нельзя не заметить, что ...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Used when adding important information to an already developed argument
Согласен.., но...
Nelze popřít, že..., ale ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Действительно..., и все же ... остается фактом
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Согласен,... , и тем неменее
Nelze popřít, že..., nicméně...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Напротив,...
Naopak/Naproti očekávání...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
С одной стороны
Na jedné straně...
Used to introduce one side of an argument
С другой стороны...
Na druhé straně...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Несмотря на
Navzdory...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Хотя...
Navzdory tomu, že...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Говоря научным языком...
Vědecky/Historicky vzato...
Used when referring to science or past events in history
Между прочим...
Mimochodem...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Более того...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Used when developing a point to a high analytical level