Hindi | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

... và... giống/khác nhau ở chỗ...
... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Used when wanting to emphasize the difference between two things
..., trái với/khác với..., lại (là)...
... की तुलना मे, ... ... है.
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... giống với... ở chỗ...
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... và... khác nhau ở chỗ...
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Tôi cho rằng...
मेरा मानना है कि...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Tôi thấy rằng...
मुझे लगता है कि...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Cá nhân tôi cho rằng...
मेरी राय है कि...
Used to give a personal opinion
Theo quan điểm của tôi...
मेरे दृष्टिकोण से
Used to give a personal opinion
Tôi mang quan điểm rằng...
मेरा मानना है कि
Used to give a personal opinion
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Used when wanting to list many reasons for something
Tôi tin rằng... bởi vì...
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Used when changing subject and to start a new paragraph
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Used when changing subject and to start a new paragraph
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Used when adding important information to an already developed argument
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
यह सच है कि..., लेकिन...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
यह सच है कि..., लेकिन...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Trái lại,...
इसके विपरीत
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Một mặt,...
एक तरफ से...
Used to introduce one side of an argument
Mặt khác,...
दूसरी तरफ से
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Mặc dù...
इन... के होते हुए भी...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Mặc dù/Bất chấp...
इन... के होते हुए भी...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Used when referring to science or past events in history
Nhân tiện/Nhân thể...
वैसे...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
इसके अतिरिक्त...
Used when developing a point to a high analytical level