Russian | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Согласие
Used when in general agreement with someone else's point of view
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Я понимаю его/ее точку зрения.
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Я полностью согласен, что...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Я совершенно не соголасен с...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

... và... giống/khác nhau ở chỗ...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
И наоборот, ... показывает...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
..., trái với/khác với..., lại (là)...
В отличие от...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... giống với... ở chỗ...
... похоже на ..., если принять во внимание...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... và... khác nhau ở chỗ...
... и ... различаются в понимании ...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Первое...., второе, напротив, ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Tôi cho rằng...
Я бы предположил, что...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Tôi thấy rằng...
Мне кажется, что...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Cá nhân tôi cho rằng...
Я считаю, что...
Used to give a personal opinion
Theo quan điểm của tôi...
По моему мнению...
Used to give a personal opinion
Tôi mang quan điểm rằng...
Я придерживаюсь мнения, что...
Used to give a personal opinion
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Used when wanting to list many reasons for something
Tôi tin rằng... bởi vì...
Я полагаю, что...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Нельзя не заметить, что ...
Used when adding important information to an already developed argument
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Согласен.., но...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Согласен,... , и тем неменее
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Trái lại,...
Напротив,...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Một mặt,...
С одной стороны
Used to introduce one side of an argument
Mặt khác,...
С другой стороны...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Mặc dù...
Несмотря на
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Mặc dù/Bất chấp...
Хотя...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Говоря научным языком...
Used when referring to science or past events in history
Nhân tiện/Nhân thể...
Между прочим...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Более того...
Used when developing a point to a high analytical level