Thai | Phrases - Academic | Main Body

Main Body - Agreeing

Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Used when in general agreement with someone else's point of view
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Used when you believe someone else's point of view is valid, but you do not fully agree
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
ฉันยอมรับว่า...
Used when in complete agreement with someone else's point of view
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Used when in complete agreement with someone else's point of view

Main Body - Disagreeing

Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Used when in general disagreement with someone else's point of view
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Used when you understand someone else's point of view, but you do not agree with it at all
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Used when in complete disagreement with someone else's point of view
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Used when in complete opposition to someone else's point of view

Main Body - Comparisons

... và... giống/khác nhau ở chỗ...
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
An informal way of stating specific similarities or comparisons between two things
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
..., trái với/khác với..., lại (là)...
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
... giống với... ở chỗ...
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Used when wanting to emphasize and explain a similarity between two things
... và... khác nhau ở chỗ...
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Used when wanting to emphasize and explain a difference between two things
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Used when wanting to emphasize the difference between two things
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Used when stating specific similarities or comparisons between two things
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Used to highlight a difference between two things, can be the start of a long list of differences

Main Body - Opinions

Tôi cho rằng...
ฉันจะพูดว่า...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Tôi thấy rằng...
ดูเหมือนว่า...
Used to give a personal opinion, of which you are not fully confident
Cá nhân tôi cho rằng...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Used to give a personal opinion
Theo quan điểm của tôi...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Used to give a personal opinion
Tôi mang quan điểm rằng...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Used to give a personal opinion
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Used when wanting to list many reasons for something
Tôi tin rằng... bởi vì...
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion

Main Body - Connecting Elements

Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Used when changing subject and to start a new paragraph
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Used when adding important information to an already developed argument
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
ยอมรับ...แต่...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Used when conceding a counter-argument, but wanting to suggest further analysis of your own
Trái lại,...
ในทางตรงกันข้าม...
Used when correcting a mistaken belief, after said belief has been stated
Một mặt,...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Used to introduce one side of an argument
Mặt khác,...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Used to show another side of an argument. Always used after "on the one hand…"
Mặc dù...
ถึงแม้ว่า...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Mặc dù/Bất chấp...
ถึงแม้ว่า...
Used when making an argument, which goes against certain data or beliefs
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Used when referring to science or past events in history
Nhân tiện/Nhân thể...
โดยบังเอิญ...
Used when an additional point is thought of that can support your analysis
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
นอกจากนี้...
Used when developing a point to a high analytical level