Czech | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
General opening for an essay/thesis
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
General opening to introduce a subject
众所周知...
Je obecně známým faktem, že...
General opening to introduce a subject that is well-known
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
General opening to introduce a subject
如今,大家普遍认为...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
我们审视...等方面。
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
在此分析基础上,我们论证...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
在...领域,学者们普遍认为...
Přetrvávající otázka v...je...
Introducing the main themes
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
To emphasize the importance of your study
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
这项研究探寻...的原因
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Specific statement of intention for your research
近期相关研究的作者建议...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
我们的目的是...
Našim cílem je...
Used to state the main aims of the study
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

根据定义,...的意思是...
Podle definice...znamená...
Used to define a certain word
在这篇论文中,术语...的意思是...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Used to define a certain word
明确...的定义很重要
Je důležité si ujasnit definici...
Used to define a certain word
术语...指...
Termín...odkazuje na...
Used to define a certain word
根据标准模型,...可以被定义为...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
根据...,...被定义为...
Podle... je definován/a jako...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...普遍被认为是指...
...se obecně rozumí...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
提到...,通常我们想到的是...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
两个简短的例子可以解释这一概念。
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
A statement, after which you can use examples to define an idea
强调...很重要
Je důležité zdůraznit...
Used when wanting to draw attention to your definition
我们的关注点在...
Zaměřujeme se na...
A casual way to define a certain word
最后,我们应该明确对...的定义
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
我们的意思是...
To, co máme na mysli, je...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
就此可以提供几种解释。
Bylo navrhnuto několik definic.
A statement, after which you can further explain your definition
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Tato vysvětlení vychází z...
Used to clarify the basis for your definition
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
根据...,其他学者认为...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

那么核心问题是:...将如何影响...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Used to present the main hypothesis
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Used to present the main hypothesis
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Used to present the main hypothesis
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Used to present the main hypothesis
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Used to present the main hypothesis
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
研究表明多种因素与...相关
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...发现...和...存在重要关联
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own