Dutch | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
General opening for an essay/thesis
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
General opening to introduce a subject
众所周知...
Het is een welbekend feit dat ...
General opening to introduce a subject that is well-known
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
General opening to introduce a subject
如今,大家普遍认为...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
我们审视...等方面。
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
在此分析基础上,我们论证...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
在...领域,学者们普遍认为...
Een vast onderwerp in ... is ...
Introducing the main themes
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
To emphasize the importance of your study
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
这项研究探寻...的原因
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Specific statement of intention for your research
近期相关研究的作者建议...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
我们的目的是...
Ons doel is, ...
Used to state the main aims of the study
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

根据定义,...的意思是...
Volgens de definitie betekent ... ...
Used to define a certain word
在这篇论文中,术语...的意思是...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Used to define a certain word
明确...的定义很重要
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Used to define a certain word
术语...指...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Used to define a certain word
根据标准模型,...可以被定义为...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
根据...,...被定义为...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...普遍被认为是指...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
提到...,通常我们想到的是...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
两个简短的例子可以解释这一概念。
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
A statement, after which you can use examples to define an idea
强调...很重要
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Used when wanting to draw attention to your definition
我们的关注点在...
Onze aandacht is gevestigd op ...
A casual way to define a certain word
最后,我们应该明确对...的定义
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
我们的意思是...
Daarmee bedoelen we ...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
就此可以提供几种解释。
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
A statement, after which you can further explain your definition
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Used to clarify the basis for your definition
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
根据...,其他学者认为...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

那么核心问题是:...将如何影响...?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Used to present the main hypothesis
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Used to present the main hypothesis
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Used to present the main hypothesis
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Used to present the main hypothesis
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Used to present the main hypothesis
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
研究表明多种因素与...相关
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...发现...和...存在重要关联
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own