Finnish | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
General opening for an essay/thesis
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
General opening to introduce a subject
众所周知...
On tunnettu tosiasia, että...
General opening to introduce a subject that is well-known
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
General opening to introduce a subject
如今,大家普遍认为...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
我们审视...等方面。
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
在此分析基础上,我们论证...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
在...领域,学者们普遍认为...
Itsepintainen perusajatus... on...
Introducing the main themes
根据实证研究,...现象已被重点关注。
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
To emphasize the importance of your study
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
这项研究探寻...的原因
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Specific statement of intention for your research
近期相关研究的作者建议...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
我们的目的是...
Tarkoituksemme on...
Used to state the main aims of the study
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

根据定义,...的意思是...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Used to define a certain word
在这篇论文中,术语...的意思是...
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Used to define a certain word
明确...的定义很重要
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Used to define a certain word
术语...指...
Termi... viittaa...
Used to define a certain word
根据标准模型,...可以被定义为...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
根据...,...被定义为...
...mukaan ... määritellään...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...普遍被认为是指...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
提到...,通常我们想到的是...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
两个简短的例子可以解释这一概念。
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
A statement, after which you can use examples to define an idea
强调...很重要
On tärkeää painottaa...
Used when wanting to draw attention to your definition
我们的关注点在...
Keskitymme...
A casual way to define a certain word
最后,我们应该明确对...的定义
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
我们的意思是...
Tarkoitamme tällä, että...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
就此可以提供几种解释。
Useita selityksiä on tarjottu.
A statement, after which you can further explain your definition
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Nämä selitykset kumpuavat...
Used to clarify the basis for your definition
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
根据...,其他学者认为...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

那么核心问题是:...将如何影响...?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Used to present the main hypothesis
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Used to present the main hypothesis
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Used to present the main hypothesis
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Used to present the main hypothesis
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Used to present the main hypothesis
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
研究表明多种因素与...相关
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...发现...和...存在重要关联
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own