Swedish | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
General opening for an essay/thesis
要回答这个问题,我们首先来看一下...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
General opening to introduce a subject
众所周知...
Det är ett välkänt faktum att ...
General opening to introduce a subject that is well-known
关于...已有大量书面和口头的讨论。
En hel del skrivs och sägs om...
General opening to introduce a subject
如今,大家普遍认为...
Det är idag allmänt accepterat att...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
我们审视...等方面。
Vi granskar därefter de faktorer...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
在此分析基础上,我们论证...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
在...领域,学者们普遍认为...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Introducing the main themes
根据实证研究,...现象已被重点关注。
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
To emphasize the importance of your study
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
这项研究探寻...的原因
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Specific statement of intention for your research
近期相关研究的作者建议...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
我们的目的是...
Syftet är att ...
Used to state the main aims of the study
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

根据定义,...的意思是...
… betyder per definition …
Used to define a certain word
在这篇论文中,术语...的意思是...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Used to define a certain word
明确...的定义很重要
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Used to define a certain word
术语...指...
Termen ... hänvisar till ...
Used to define a certain word
根据标准模型,...可以被定义为...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
根据...,...被定义为...
Enligt ... definieras ... som ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...普遍被认为是指...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
提到...,通常我们想到的是...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
两个简短的例子可以解释这一概念。
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
A statement, after which you can use examples to define an idea
强调...很重要
Det är viktigt att understryka ...
Used when wanting to draw attention to your definition
我们的关注点在...
Vårt fokus ligger på ...
A casual way to define a certain word
最后,我们应该明确对...的定义
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
我们的意思是...
Vad vi menar med detta är att ...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
就此可以提供几种解释。
Flera förklaringar har erbjudits.
A statement, after which you can further explain your definition
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Used to clarify the basis for your definition
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
根据...,其他学者认为...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

那么核心问题是:...将如何影响...?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Used to present the main hypothesis
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Used to present the main hypothesis
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Used to present the main hypothesis
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Used to present the main hypothesis
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Used to present the main hypothesis
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
研究表明多种因素与...相关
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...发现...和...存在重要关联
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own