Thai | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
General opening for an essay/thesis
要回答这个问题,我们首先来看一下...
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
General opening to introduce a subject
众所周知...
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
General opening to introduce a subject that is well-known
关于...已有大量书面和口头的讨论。
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
General opening to introduce a subject
如今,大家普遍认为...
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
我们审视...等方面。
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
在此分析基础上,我们论证...
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
在...领域,学者们普遍认为...
รูปแบบคงที่...คือ...
Introducing the main themes
根据实证研究,...现象已被重点关注。
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
To emphasize the importance of your study
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
这项研究探寻...的原因
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Specific statement of intention for your research
近期相关研究的作者建议...
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
我们的目的是...
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Used to state the main aims of the study
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

根据定义,...的意思是...
ในความหมาย... หมายถึง...
Used to define a certain word
在这篇论文中,术语...的意思是...
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Used to define a certain word
明确...的定义很重要
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Used to define a certain word
术语...指...
คำนี้...หมายถึง...
Used to define a certain word
根据标准模型,...可以被定义为...
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
根据...,...被定义为...
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...普遍被认为是指...
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
提到...,通常我们想到的是...
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
两个简短的例子可以解释这一概念。
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
A statement, after which you can use examples to define an idea
强调...很重要
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Used when wanting to draw attention to your definition
我们的关注点在...
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
A casual way to define a certain word
最后,我们应该明确对...的定义
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
我们的意思是...
เราหมายถึงว่า...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
就此可以提供几种解释。
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
A statement, after which you can further explain your definition
我们可以定性这些解释,它们是基于...
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Used to clarify the basis for your definition
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
根据...,其他学者认为...
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

那么核心问题是:...将如何影响...?
คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Used to present the main hypothesis
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Used to present the main hypothesis
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Used to present the main hypothesis
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Used to present the main hypothesis
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Used to present the main hypothesis
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
研究表明多种因素与...相关
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...发现...和...存在重要关联
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own