Chinese | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
General opening for an essay/thesis
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
General opening to introduce a subject
Je obecně známým faktem, že...
众所周知...
General opening to introduce a subject that is well-known
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
关于...已有大量书面和口头的讨论。
General opening to introduce a subject
Panuje obecná shoda nad tím, že...
如今,大家普遍认为...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Přezkoumali jsme tedy faktory...
我们审视...等方面。
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Na základě analýzy jsme identifikovali...
在此分析基础上,我们论证...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Přetrvávající otázka v...je...
在...领域,学者们普遍认为...
Introducing the main themes
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
根据实证研究,...现象已被重点关注。
To emphasize the importance of your study
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Tento výzkum zkoumá příčiny...
这项研究探寻...的原因
Specific statement of intention for your research
Autoři nejnovějších studií navrhují...
近期相关研究的作者建议...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Našim cílem je...
我们的目的是...
Used to state the main aims of the study
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Podle definice...znamená...
根据定义,...的意思是...
Used to define a certain word
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
在这篇论文中,术语...的意思是...
Used to define a certain word
Je důležité si ujasnit definici...
明确...的定义很重要
Used to define a certain word
Termín...odkazuje na...
术语...指...
Used to define a certain word
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
根据标准模型,...可以被定义为...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Podle... je definován/a jako...
根据...,...被定义为...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...se obecně rozumí...
...普遍被认为是指...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
提到...,通常我们想到的是...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
两个简短的例子可以解释这一概念。
A statement, after which you can use examples to define an idea
Je důležité zdůraznit...
强调...很重要
Used when wanting to draw attention to your definition
Zaměřujeme se na...
我们的关注点在...
A casual way to define a certain word
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
最后,我们应该明确对...的定义
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
To, co máme na mysli, je...
我们的意思是...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Bylo navrhnuto několik definic.
就此可以提供几种解释。
A statement, after which you can further explain your definition
Tato vysvětlení vychází z...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Used to clarify the basis for your definition
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
根据...,其他学者认为...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Used to present the main hypothesis
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Used to present the main hypothesis
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Used to present the main hypothesis
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Used to present the main hypothesis
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Used to present the main hypothesis
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
研究表明多种因素与...相关
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
...发现...和...存在重要关联
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own