Danish | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
General opening for an essay/thesis
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
General opening to introduce a subject
Je obecně známým faktem, že...
Det er et velkendt faktum at...
General opening to introduce a subject that is well-known
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
General opening to introduce a subject
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Generelt set er det i dag aftalt at...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Přetrvávající otázka v...je...
Et vedvarende emne i...er...
Introducing the main themes
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
To emphasize the importance of your study
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Specific statement of intention for your research
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Našim cílem je...
Vores formål er at...
Used to state the main aims of the study
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Podle definice...znamená...
Ved definition...betyder...
Used to define a certain word
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Used to define a certain word
Je důležité si ujasnit definici...
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Used to define a certain word
Termín...odkazuje na...
Termet... henviser til...
Used to define a certain word
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Podle... je definován/a jako...
Ifølge..., defineres...som...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...se obecně rozumí...
...forståes sædvanligvis som...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Je důležité zdůraznit...
Det er vigtigt at understrege...
Used when wanting to draw attention to your definition
Zaměřujeme se na...
Vores fokus er på...
A casual way to define a certain word
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
To, co máme na mysli, je...
Hvad vi mener er at...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Bylo navrhnuto několik definic.
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
A statement, after which you can further explain your definition
Tato vysvětlení vychází z...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Used to clarify the basis for your definition
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Used to present the main hypothesis
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Used to present the main hypothesis
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Used to present the main hypothesis
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Used to present the main hypothesis
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Used to present the main hypothesis
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own