French | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
General opening for an essay/thesis
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
General opening to introduce a subject
Je obecně známým faktem, že...
C'est un fait bien connu que...
General opening to introduce a subject that is well-known
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
On a beaucoup parlé et écrit sur...
General opening to introduce a subject
Panuje obecná shoda nad tím, že...
De nos jours, il est convenu que...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Nous analyserons ensuite les points...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Přetrvávající otázka v...je...
Un thème récurrent est...
Introducing the main themes
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
To emphasize the importance of your study
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Ce travail explore les causes de...
Specific statement of intention for your research
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Našim cílem je...
Notre but est de...
Used to state the main aims of the study
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Podle definice...znamená...
Par définition... signifie...
Used to define a certain word
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
Used to define a certain word
Je důležité si ujasnit definici...
Il est important d'être clair quant à la définition de...
Used to define a certain word
Termín...odkazuje na...
Le terme... fait référence à...
Used to define a certain word
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
La norme veut que... soit défini en tant que...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Podle... je definován/a jako...
Selon..., ...est défini en tant que...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...se obecně rozumí...
...est communément compris comme...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Je důležité zdůraznit...
Il est important de mettre en valeur...
Used when wanting to draw attention to your definition
Zaměřujeme se na...
Nous concentrons notre attention sur...
A casual way to define a certain word
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
To, co máme na mysli, je...
Ce que nous entendons par là est que...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Bylo navrhnuto několik definic.
Plusieurs explications ont été proposées.
A statement, after which you can further explain your definition
Tato vysvětlení vychází z...
Ces explications trouvent leur origine dans...
Used to clarify the basis for your definition
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Used to present the main hypothesis
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
Used to present the main hypothesis
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
Used to present the main hypothesis
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Used to present the main hypothesis
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Used to present the main hypothesis
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own