Italian | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
General opening for an essay/thesis
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
General opening to introduce a subject
Je obecně známým faktem, že...
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
General opening to introduce a subject that is well-known
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Tale tematica è stata lungamente discussa...
General opening to introduce a subject
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Seppure è unanime che...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Přetrvávající otázka v...je...
Un tema ricorrente parlando di... è...
Introducing the main themes
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
To emphasize the importance of your study
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Questa ricerca esplora le cause di...
Specific statement of intention for your research
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Našim cílem je...
Il mio obiettivo è quello di...
Used to state the main aims of the study
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Podle definice...znamená...
Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Used to define a certain word
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
In questo contesto il termine indica...
Used to define a certain word
Je důležité si ujasnit definici...
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Used to define a certain word
Termín...odkazuje na...
Il termine... si riferisce a...
Used to define a certain word
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Podle... je definován/a jako...
Secondo... il termine assume il significato di...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...se obecně rozumí...
...indica generalmente...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Je důležité zdůraznit...
È importante enfatizzare...
Used when wanting to draw attention to your definition
Zaměřujeme se na...
Ci concentreremo su...
A casual way to define a certain word
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
In conclusione è necessario definire il significato di...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
To, co máme na mysli, je...
Quello che si intende dire con questo è che...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Bylo navrhnuto několik definic.
Sono state fornite numerose spiegazioni.
A statement, after which you can further explain your definition
Tato vysvětlení vychází z...
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Used to clarify the basis for your definition
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Used to present the main hypothesis
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Used to present the main hypothesis
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Used to present the main hypothesis
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Used to present the main hypothesis
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Used to present the main hypothesis
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
... trovò un'importante correlazione fra... e...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own