Portuguese | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
General opening for an essay/thesis
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Para responder esta questão deve-se observar...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
General opening to introduce a subject
Je obecně známým faktem, že...
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
General opening to introduce a subject that is well-known
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Muito já foi escrito/ dito sobre...
General opening to introduce a subject
Panuje obecná shoda nad tím, že...
É consenso geral que...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Analisa-se agora os fatores...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Esta análise visa identificar...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Přetrvávající otázka v...je...
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Introducing the main themes
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
To emphasize the importance of your study
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Specific statement of intention for your research
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Našim cílem je...
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Used to state the main aims of the study
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Podle definice...znamená...
Por definição, ... significa...
Used to define a certain word
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Used to define a certain word
Je důležité si ujasnit definici...
É importante deixar claro a definição de...
Used to define a certain word
Termín...odkazuje na...
O termo...refere-se à/ao...
Used to define a certain word
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Podle... je definován/a jako...
De acordo com...,...é definido(a) como...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...se obecně rozumí...
...geralmente significa...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Je důležité zdůraznit...
É importante enfatizar que...
Used when wanting to draw attention to your definition
Zaměřujeme se na...
O foco é em/no/na...
A casual way to define a certain word
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
To, co máme na mysli, je...
O que se quer dizer é...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Bylo navrhnuto několik definic.
Diversas explicações foram dadas.
A statement, after which you can further explain your definition
Tato vysvětlení vychází z...
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Used to clarify the basis for your definition
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Used to present the main hypothesis
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Used to present the main hypothesis
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Used to present the main hypothesis
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Used to present the main hypothesis
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Used to present the main hypothesis
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
...encontrou significante correlação entre...e...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own