Romanian | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
General opening for an essay/thesis
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
General opening to introduce a subject
Je obecně známým faktem, že...
Este cunoscut tuturor faptul că...
General opening to introduce a subject that is well-known
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Multe s-au spus și s-au scris despre...
General opening to introduce a subject
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Trecând din nou în revistă factorii...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Přetrvávající otázka v...je...
O temă recurentă in domeniul...este...
Introducing the main themes
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
To emphasize the importance of your study
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Această lucrare explorează cauzele...
Specific statement of intention for your research
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Našim cílem je...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Used to state the main aims of the study
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Podle definice...znamená...
Prin definiție, ... înseamnă...
Used to define a certain word
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Used to define a certain word
Je důležité si ujasnit definici...
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Used to define a certain word
Termín...odkazuje na...
Termenul...se referă la...
Used to define a certain word
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Podle... je definován/a jako...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...se obecně rozumí...
...este înțeles ca...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Je důležité zdůraznit...
Este important să accentuăm...
Used when wanting to draw attention to your definition
Zaměřujeme se na...
Atenţia noastră este acum asupra...
A casual way to define a certain word
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
To, co máme na mysli, je...
Ceea ce vrem să spunem este...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Bylo navrhnuto několik definic.
Mai multe explicaţii au fost oferite.
A statement, after which you can further explain your definition
Tato vysvětlení vychází z...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Used to clarify the basis for your definition
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Used to present the main hypothesis
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Used to present the main hypothesis
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Used to present the main hypothesis
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Used to present the main hypothesis
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Used to present the main hypothesis
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own