Spanish | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
General opening for an essay/thesis
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
General opening to introduce a subject
Je obecně známým faktem, že...
Ya es bien sabido que...
General opening to introduce a subject that is well-known
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Mucho se ha escrito sobre...
General opening to introduce a subject
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Actualmente se concuerda en términos generales con...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Examinaremos los factores...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Přetrvávající otázka v...je...
Un tema persistente en... es...
Introducing the main themes
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
To emphasize the importance of your study
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Esta investigación explora las causas de...
Specific statement of intention for your research
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Našim cílem je...
Tenemos como propósito...
Used to state the main aims of the study
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Podle definice...znamená...
...es por definición...
Used to define a certain word
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Used to define a certain word
Je důležité si ujasnit definici...
Es importante entender correctamente la definición de...
Used to define a certain word
Termín...odkazuje na...
El término... se refiere a...
Used to define a certain word
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Podle... je definován/a jako...
De acuerdo con..., ... se define como...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...se obecně rozumí...
... se entiende como...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Je důležité zdůraznit...
Es importante enfatizar...
Used when wanting to draw attention to your definition
Zaměřujeme se na...
Nuestro punto de enfoque será...
A casual way to define a certain word
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
To, co máme na mysli, je...
Queremos decir...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Bylo navrhnuto několik definic.
Se han ofrecido varias explicaciones...
A statement, after which you can further explain your definition
Tato vysvětlení vychází z...
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Used to clarify the basis for your definition
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Used to present the main hypothesis
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Used to present the main hypothesis
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Used to present the main hypothesis
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Used to present the main hypothesis
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Used to present the main hypothesis
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
X encontró una relación significativa entre... y ...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own