English | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
General opening for an essay/thesis
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
General opening to introduce a subject
Det er et velkendt faktum at...
It is a well-known fact that…
General opening to introduce a subject that is well-known
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
A great deal is being written and said about…
General opening to introduce a subject
Generelt set er det i dag aftalt at...
It is generally agreed today that…
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Herpå evaluerer vi de faktorer...
We then review the factors…
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
We build on this analysis to identify…
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Et vedvarende emne i...er...
A persistent theme in...is…
Introducing the main themes
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
To emphasize the importance of your study
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
This research explores the causes of…
Specific statement of intention for your research
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
The authors of more recent studies have proposed that…
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Vores formål er at...
Our purpose is to…
Used to state the main aims of the study
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Ved definition...betyder...
By definition… means…
Used to define a certain word
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Used to define a certain word
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
It is important to be clear about the definition of…
Used to define a certain word
Termet... henviser til...
The term… refers to…
Used to define a certain word
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
The standard model suggests that… can be defined as…
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Ifølge..., defineres...som...
According to..., …is defined as…
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...forståes sædvanligvis som...
…is commonly understood to mean…
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Two brief examples might clarify this concept.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Det er vigtigt at understrege...
It is important to emphasize…
Used when wanting to draw attention to your definition
Vores fokus er på...
Our focus is on…
A casual way to define a certain word
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Finally, we should clarify our definition of…
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Hvad vi mener er at...
What we mean is that…
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Several explanations have been offered.
A statement, after which you can further explain your definition
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
We can characterize these explanations as being rooted in…
Used to clarify the basis for your definition
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Following..., scholars have argued that …
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
The central question then becomes: how might… affect…?
Used to present the main hypothesis
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Used to present the main hypothesis
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Used to present the main hypothesis
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Used to present the main hypothesis
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Used to present the main hypothesis
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
...found a significant correlation between… and…
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own