Greek | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
General opening for an essay/thesis
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
General opening to introduce a subject
Det er et velkendt faktum at...
Είναι πλέον γνωστό ότι...
General opening to introduce a subject that is well-known
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
General opening to introduce a subject
Generelt set er det i dag aftalt at...
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Et vedvarende emne i...er...
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Introducing the main themes
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
To emphasize the importance of your study
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Specific statement of intention for your research
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Vores formål er at...
Ο σκοπός μας είναι...
Used to state the main aims of the study
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Ved definition...betyder...
Εξ ορισμού... σημαίνει...
Used to define a certain word
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Used to define a certain word
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Used to define a certain word
Termet... henviser til...
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Used to define a certain word
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Ifølge..., defineres...som...
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
...forståes sædvanligvis som...
...είναι γενικά κατανοητό ως...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Det er vigtigt at understrege...
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Used when wanting to draw attention to your definition
Vores fokus er på...
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
A casual way to define a certain word
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Hvad vi mener er at...
Με αυτό εννοούμε ότι...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
A statement, after which you can further explain your definition
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Used to clarify the basis for your definition
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Used to present the main hypothesis
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Used to present the main hypothesis
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Used to present the main hypothesis
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Used to present the main hypothesis
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Used to present the main hypothesis
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own