Czech | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
General opening for an essay/thesis
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
General opening to introduce a subject
Het is een welbekend feit dat ...
Je obecně známým faktem, že...
General opening to introduce a subject that is well-known
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
General opening to introduce a subject
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Een vast onderwerp in ... is ...
Přetrvávající otázka v...je...
Introducing the main themes
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
To emphasize the importance of your study
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Specific statement of intention for your research
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Ons doel is, ...
Našim cílem je...
Used to state the main aims of the study
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Volgens de definitie betekent ... ...
Podle definice...znamená...
Used to define a certain word
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Used to define a certain word
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Je důležité si ujasnit definici...
Used to define a certain word
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Termín...odkazuje na...
Used to define a certain word
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Podle... je definován/a jako...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... wordt in het algemeen opgevat als ...
...se obecně rozumí...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Je důležité zdůraznit...
Used when wanting to draw attention to your definition
Onze aandacht is gevestigd op ...
Zaměřujeme se na...
A casual way to define a certain word
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Daarmee bedoelen we ...
To, co máme na mysli, je...
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Bylo navrhnuto několik definic.
A statement, after which you can further explain your definition
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Tato vysvětlení vychází z...
Used to clarify the basis for your definition
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Used to present the main hypothesis
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Used to present the main hypothesis
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Used to present the main hypothesis
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Used to present the main hypothesis
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Used to present the main hypothesis
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own