English | Phrases - Academic | Opening

Opening - Introduction

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
General opening for an essay/thesis
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
To introduce a specfic area of a subject on which you shall focus
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
General opening to introduce a subject
Het is een welbekend feit dat ...
It is a well-known fact that…
General opening to introduce a subject that is well-known
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
A great deal is being written and said about…
General opening to introduce a subject
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
It is generally agreed today that…
General opening to introduce a subject that is generally agreed upon, but which you would like to question
Aansluitend bespreken we de factoren ...
We then review the factors…
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
We build on this analysis to identify…
Developing your opening to describe exactly what your thesis involves
Een vast onderwerp in ... is ...
A persistent theme in...is…
Introducing the main themes
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
To emphasize the importance of your study
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Specific statement saying what your study is about, comes after general background information
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
This research explores the causes of…
Specific statement of intention for your research
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
The authors of more recent studies have proposed that…
Used to present the current academic thinking around your chosen subject
Ons doel is, ...
Our purpose is to…
Used to state the main aims of the study
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Used to describe your method and introduce the central aspect of the study

Opening - Definition

Volgens de definitie betekent ... ...
By definition… means…
Used to define a certain word
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Used to define a certain word
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
It is important to be clear about the definition of…
Used to define a certain word
Het begrip ... heeft betrekking op ...
The term… refers to…
Used to define a certain word
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
The standard model suggests that… can be defined as…
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
According to..., …is defined as…
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
... wordt in het algemeen opgevat als ...
…is commonly understood to mean…
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Used to describe a word, for which a definition has been suggested, but leaves the possibility for personal interpretation
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Two brief examples might clarify this concept.
A statement, after which you can use examples to define an idea
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
It is important to emphasize…
Used when wanting to draw attention to your definition
Onze aandacht is gevestigd op ...
Our focus is on…
A casual way to define a certain word
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Finally, we should clarify our definition of…
Used towards the end of a paragraph, in order to define a certain word
Daarmee bedoelen we ...
What we mean is that…
Used to further explain a definition or give examples of that definition
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Several explanations have been offered.
A statement, after which you can further explain your definition
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
We can characterize these explanations as being rooted in…
Used to clarify the basis for your definition
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Used after having given two similar examples, which together can be used to define a word
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Following..., scholars have argued that …
Used when there is one clear expert in your field, but others have contributed towards his definition

Opening - Hypothesis

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
The central question then becomes: how might… affect…?
Used to present the main hypothesis
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Used to present the main hypothesis
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Used to present the main hypothesis
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Used to present the main hypothesis
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Used to present the main hypothesis
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Used to introduce the hypothesis and state that your study is unique
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Used to present the factors relevant to your study and your hypothesis
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
...found a significant correlation between… and…
Used to point out someone else's work, which has relevance to your own